قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
279,058 ریال
150,910 ریال
85,151 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 4 روز
263,555 ریال
142,526 ریال
80,420 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 4 تا 8 روز
248,051 ریال
134,143 ریال
75,689 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 8 تا 14 روز
238,749 ریال
129,112 ریال
72,851 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 14 تا 23 روز
226,347 ریال
122,405 ریال
69,067 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 23 تا 52 روز
207,743 ریال
112,344 ریال
63,390 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 52 تا 152 روز
182,938 ریال
98,930 ریال
55,821 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی

85151 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی به قیمت 85,151 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی نیمه فوری