لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
242,384 ریال
131,098 ریال
73,769 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 4 روز
228,918 ریال
123,815 ریال
69,671 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 4 تا 8 روز
215,452 ریال
116,532 ریال
65,572 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 8 تا 14 روز
207,373 ریال
112,162 ریال
63,114 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 14 تا 23 روز
196,600 ریال
106,335 ریال
59,835 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 23 تا 52 روز
180,441 ریال
97,595 ریال
54,917 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 52 تا 152 روز
158,896 ریال
85,942 ریال
48,360 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی

73769 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی به قیمت 73,769 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی نیمه فوری