قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
248,051 ریال
134,143 ریال
75,689 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 4 روز
232,548 ریال
125,759 ریال
70,959 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 4 تا 8 روز
217,045 ریال
117,375 ریال
66,228 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 8 تا 14 روز
207,743 ریال
112,344 ریال
63,390 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 14 تا 23 روز
195,340 ریال
105,637 ریال
59,605 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 23 تا 52 روز
176,737 ریال
95,577 ریال
53,929 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 52 تا 152 روز
151,931 ریال
82,162 ریال
46,360 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی

75689 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی به قیمت 75,689 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی نیمه فوری