لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی کامپیوتر


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
129,375 ریال
69,975 ریال
39,375 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
122,188 ریال
66,088 ریال
37,188 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
115,000 ریال
62,200 ریال
35,000 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
110,688 ریال
59,868 ریال
33,688 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
104,938 ریال
56,758 ریال
31,938 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
96,312 ریال
52,092 ریال
29,312 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
84,812 ریال
45,872 ریال
25,812 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه کامپیوتر

39375 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه کامپیوتر به قیمت 39,375 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی کامپیوتر