قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی کامپیوتر فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 1 روز
374,625 ریال
187,500 ریال
90,000 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 1 تا 3 روز
349,650 ریال
175,000 ریال
84,000 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 3 تا 6 روز
324,675 ریال
162,500 ریال
78,000 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 6 تا 9 روز
309,690 ریال
155,000 ریال
74,400 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 9 تا 15 روز
289,710 ریال
145,000 ریال
69,600 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 15 تا 34 روز
259,740 ریال
130,000 ریال
62,400 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 34 تا 101 روز
219,780 ریال
110,000 ریال
52,800 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه کامپیوتر

90000 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه کامپیوتر به قیمت 90,000 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی کامپیوتر فوری