قیمت ترجمه ترکی به فارسی زیرنویس


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 4 روز
193,894 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 4 تا 12 روز
180,968 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 12 تا 22 روز
168,041 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 22 تا 36 روز
160,286 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 36 تا 62 روز
149,944 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 62 تا 138 روز
134,433 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 138 تا 405 روز
113,751 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه ترکی به فارسی در زمینه زیرنویس

193894 ترجمه 1 صفحه ترکی به فارسی در زمینه زیرنویس به قیمت 193,894 ریال در 0 تا 4 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه ترکی به فارسی زیرنویس