قیمت ترجمه روسی به فارسی عمومی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %30 0 تا 4 روز
228,725 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %35 4 تا 12 روز
212,388 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %40 12 تا 22 روز
196,050 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %43 22 تا 36 روز
186,248 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %47 36 تا 62 روز
173,178 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %53 62 تا 138 روز
153,572 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %61 138 تا 405 روز
127,432 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه روسی به فارسی در زمینه عمومی

228725 ترجمه 1 صفحه روسی به فارسی در زمینه عمومی به قیمت 228,725 ریال در 0 تا 4 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه روسی به فارسی عمومی