لیست قیمت ترجمه روسی به فارسی عمومی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 1 روز
511,650 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 1 تا 3 روز
483,225 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 3 تا 6 روز
454,800 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 6 تا 9 روز
437,745 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 9 تا 15 روز
415,005 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 15 تا 34 روز
380,895 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 34 تا 101 روز
335,415 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه روسی به فارسی در زمینه عمومی

511650 ترجمه 1 صفحه روسی به فارسی در زمینه عمومی به قیمت 511,650 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه روسی به فارسی عمومی فوری