قیمت ترجمه روسی به فارسی مالی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 2 روز
653,500 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 2 تا 6 روز
620,825 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 6 تا 11 روز
588,150 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 11 تا 18 روز
568,545 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 18 تا 31 روز
542,405 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 31 تا 69 روز
503,195 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 69 تا 203 روز
450,915 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه روسی به فارسی در زمینه مالی

653500 ترجمه 1 صفحه روسی به فارسی در زمینه مالی به قیمت 653,500 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه روسی به فارسی مالی فوری