قیمت ترجمه عربی به فارسی اسناد تجاری فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 2 روز
646,312 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 2 تا 6 روز
603,225 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 6 تا 11 روز
560,138 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 11 تا 18 روز
534,285 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 18 تا 31 روز
499,815 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 31 تا 69 روز
448,110 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 69 تا 203 روز
379,170 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه عربی به فارسی در زمینه اسناد تجاری

646312 ترجمه 1 صفحه عربی به فارسی در زمینه اسناد تجاری به قیمت 646,312 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه عربی به فارسی اسناد تجاری فوری