قیمت ترجمه عربی به فارسی علوم پایه نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 3 روز
323,156 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 3 تا 9 روز
301,612 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 9 تا 17 روز
280,069 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 17 تا 27 روز
267,142 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 27 تا 46 روز
249,908 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 46 تا 103 روز
224,055 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 103 تا 304 روز
189,585 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه عربی به فارسی در زمینه علوم پایه

323156 ترجمه 1 صفحه عربی به فارسی در زمینه علوم پایه به قیمت 323,156 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه عربی به فارسی علوم پایه نیمه فوری