قیمت ترجمه عربی به فارسی عمران


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 4 روز
287,250 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 4 تا 12 روز
272,888 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 12 تا 22 روز
258,525 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 22 تا 36 روز
249,908 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 36 تا 62 روز
238,418 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 62 تا 138 روز
221,182 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 138 تا 405 روز
198,202 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه عربی به فارسی در زمینه عمران

287250 ترجمه 1 صفحه عربی به فارسی در زمینه عمران به قیمت 287,250 ریال در 0 تا 4 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه عربی به فارسی عمران