قیمت ترجمه فارسی به آلمانی تاریخ نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 3 روز
1,182,000 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 3 تا 9 روز
1,108,125 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 9 تا 17 روز
1,034,250 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 17 تا 27 روز
989,925 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 27 تا 46 روز
930,825 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 46 تا 103 روز
842,175 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 103 تا 304 روز
723,975 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به آلمانی در زمینه تاریخ

1182000 ترجمه 1 صفحه فارسی به آلمانی در زمینه تاریخ به قیمت 1,182,000 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به آلمانی تاریخ نیمه فوری