لیست قیمت ترجمه فارسی به آلمانی عمومی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 1 روز
680,850 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 1 تا 3 روز
643,025 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 3 تا 6 روز
605,200 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 6 تا 9 روز
582,505 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 9 تا 15 روز
552,245 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 15 تا 34 روز
506,855 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 34 تا 101 روز
446,335 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به آلمانی در زمینه عمومی

680850 ترجمه 1 صفحه فارسی به آلمانی در زمینه عمومی به قیمت 680,850 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه فارسی به آلمانی عمومی فوری