لیست قیمت ترجمه فارسی به آلمانی عمومی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
510,638 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 4 روز
482,269 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 4 تا 8 روز
453,900 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 8 تا 14 روز
436,879 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 14 تا 23 روز
414,184 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 23 تا 52 روز
380,141 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 52 تا 152 روز
334,751 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به آلمانی در زمینه عمومی

510638 ترجمه 1 صفحه فارسی به آلمانی در زمینه عمومی به قیمت 510,638 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه فارسی به آلمانی عمومی نیمه فوری