قیمت ترجمه فارسی به آلمانی نفت گاز و پتروشیمی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
1,970,000 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 6 روز
1,846,875 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 11 روز
1,723,750 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 11 تا 18 روز
1,649,875 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 18 تا 31 روز
1,551,375 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 31 تا 69 روز
1,403,625 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 69 تا 203 روز
1,206,625 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به آلمانی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

1970000 ترجمه 1 صفحه فارسی به آلمانی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 1,970,000 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به آلمانی نفت گاز و پتروشیمی فوری