لیست قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی ادبیات و زبانشناسی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
407,200 ریال
266,000 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 6 روز
381,750 ریال
249,375 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 11 روز
356,300 ریال
232,750 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 11 تا 18 روز
341,030 ریال
222,775 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 18 تا 31 روز
320,670 ریال
209,475 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 31 تا 69 روز
290,130 ریال
189,525 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 69 تا 203 روز
249,410 ریال
162,925 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه ادبیات و زبانشناسی

266000 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه ادبیات و زبانشناسی به قیمت 266,000 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی ادبیات و زبانشناسی