قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی اسناد تجاری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 2 روز
450,000 ریال
253,125 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 2 تا 6 روز
420,000 ریال
236,250 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 6 تا 12 روز
390,000 ریال
219,375 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 12 تا 20 روز
372,000 ریال
209,250 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 20 تا 34 روز
348,000 ریال
195,750 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 34 تا 76 روز
312,000 ریال
175,500 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 76 تا 223 روز
264,000 ریال
148,500 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه اسناد تجاری

253125 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه اسناد تجاری به قیمت 253,125 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی اسناد تجاری