قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی بازرگانی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 1 روز
430,500 ریال
246,922 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 1 تا 3 روز
401,800 ریال
230,461 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 3 تا 6 روز
373,100 ریال
214,000 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 6 تا 10 روز
355,880 ریال
204,123 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 10 تا 17 روز
332,920 ریال
190,953 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 17 تا 38 روز
298,480 ریال
171,200 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 38 تا 111 روز
252,560 ریال
144,861 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه بازرگانی

246922 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه بازرگانی به قیمت 246,922 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی بازرگانی فوری