قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی برق و الکترونیک


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
320,000 ریال
180,000 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 6 روز
300,000 ریال
168,750 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 12 روز
280,000 ریال
157,500 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 12 تا 20 روز
268,000 ریال
150,750 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 20 تا 34 روز
252,000 ریال
141,750 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 34 تا 76 روز
228,000 ریال
128,250 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 76 تا 223 روز
196,000 ریال
110,250 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه برق و الکترونیک

180000 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه برق و الکترونیک به قیمت 180,000 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی برق و الکترونیک