قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
394,875 ریال
258,188 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
372,938 ریال
243,844 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 12 روز
351,000 ریال
229,500 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 12 تا 20 روز
337,838 ریال
220,894 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 20 تا 34 روز
320,288 ریال
209,419 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 34 تا 76 روز
293,962 ریال
192,206 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 76 تا 223 روز
258,862 ریال
169,256 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه حقوق

258188 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه حقوق به قیمت 258,188 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق