قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 2 روز
438,750 ریال
286,875 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 2 تا 6 روز
416,812 ریال
272,531 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 6 تا 12 روز
394,875 ریال
258,188 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 12 تا 20 روز
381,712 ریال
249,581 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 20 تا 34 روز
364,162 ریال
238,106 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 34 تا 76 روز
337,838 ریال
220,894 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 76 تا 223 روز
302,738 ریال
197,944 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه حقوق

286875 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه حقوق به قیمت 286,875 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی حقوق