قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی زیرنویس


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
236,925 ریال
154,912 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
223,762 ریال
146,306 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 12 روز
210,600 ریال
137,700 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 12 تا 20 روز
202,702 ریال
132,536 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 20 تا 34 روز
192,172 ریال
125,651 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 34 تا 76 روز
176,378 ریال
115,324 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 76 تا 223 روز
155,318 ریال
101,554 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه زیرنویس

154912 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه زیرنویس به قیمت 154,912 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی زیرنویس