قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی زیرنویس


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
210,600 ریال
137,700 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 6 روز
197,438 ریال
129,094 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 12 روز
184,275 ریال
120,488 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 12 تا 20 روز
176,378 ریال
115,324 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 20 تا 34 روز
165,848 ریال
108,439 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 34 تا 76 روز
150,052 ریال
98,111 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 76 تا 223 روز
128,992 ریال
84,341 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه زیرنویس

137700 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه زیرنویس به قیمت 137,700 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی زیرنویس