قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی سیاسی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 2 روز
417,000 ریال
234,562 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 2 تا 5 روز
389,200 ریال
218,925 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 5 تا 9 روز
361,400 ریال
203,288 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 9 تا 15 روز
344,720 ریال
193,905 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 15 تا 25 روز
322,480 ریال
181,395 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 25 تا 56 روز
289,120 ریال
162,630 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 56 تا 166 روز
244,640 ریال
137,610 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه سیاسی

234562 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه سیاسی به قیمت 234,562 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی سیاسی نیمه فوری