قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی سیاسی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 2 روز
364,875 ریال
209,282 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 2 تا 5 روز
340,550 ریال
195,330 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 5 تا 9 روز
316,225 ریال
181,378 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 9 تا 15 روز
301,630 ریال
173,006 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 15 تا 25 روز
282,170 ریال
161,845 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 25 تا 56 روز
252,980 ریال
145,102 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 56 تا 166 روز
214,060 ریال
122,779 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه سیاسی

209282 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه سیاسی به قیمت 209,282 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی سیاسی نیمه فوری