قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
234,000 ریال
153,000 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 6 روز
219,375 ریال
143,438 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 12 روز
204,750 ریال
133,875 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 12 تا 20 روز
195,975 ریال
128,138 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 20 تا 34 روز
184,275 ریال
120,488 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 34 تا 76 روز
166,725 ریال
109,012 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 76 تا 223 روز
143,325 ریال
93,712 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه شیمی

153000 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه شیمی به قیمت 153,000 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی شیمی