قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی علوم پایه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 1 روز
492,000 ریال
276,750 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 1 تا 3 روز
459,200 ریال
258,300 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 3 تا 6 روز
426,400 ریال
239,850 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 6 تا 10 روز
406,720 ریال
228,780 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 10 تا 17 روز
380,480 ریال
214,020 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 17 تا 38 روز
341,120 ریال
191,880 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 38 تا 111 روز
288,640 ریال
162,360 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه علوم پایه

276750 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه علوم پایه به قیمت 276,750 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی علوم پایه فوری