قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی عمران نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
325,260 ریال
212,670 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 4 روز
304,931 ریال
199,378 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 4 تا 8 روز
284,602 ریال
186,086 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 8 تا 14 روز
272,405 ریال
178,111 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 14 تا 23 روز
256,142 ریال
167,478 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 23 تا 52 روز
231,748 ریال
151,527 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 52 تا 152 روز
199,222 ریال
130,260 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه عمران

212670 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه عمران به قیمت 212,670 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی عمران نیمه فوری