قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی عمومی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
365,918 ریال
239,254 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 4 روز
345,589 ریال
225,962 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 4 تا 8 روز
325,260 ریال
212,670 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 8 تا 14 روز
313,063 ریال
204,695 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 14 تا 23 روز
296,800 ریال
194,061 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 23 تا 52 روز
272,405 ریال
178,111 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 52 تا 152 روز
239,879 ریال
156,844 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه عمومی

239254 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه عمومی به قیمت 239,254 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی عمومی نیمه فوری