قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی فقه و علوم اسلامی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
526,500 ریال
344,250 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
497,250 ریال
325,125 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 12 روز
468,000 ریال
306,000 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 12 تا 20 روز
450,450 ریال
294,525 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 20 تا 34 روز
427,050 ریال
279,225 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 34 تا 76 روز
391,950 ریال
256,275 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 76 تا 223 روز
345,150 ریال
225,675 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه فقه و علوم اسلامی

344250 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه فقه و علوم اسلامی به قیمت 344,250 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی فقه و علوم اسلامی