قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی مالی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 2 روز
292,500 ریال
191,250 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 2 تا 6 روز
277,875 ریال
181,688 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 6 تا 12 روز
263,250 ریال
172,125 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 12 تا 20 روز
254,475 ریال
166,388 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 20 تا 34 روز
242,775 ریال
158,738 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 34 تا 76 روز
225,225 ریال
147,262 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 76 تا 223 روز
201,825 ریال
131,962 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه مالی

191250 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه مالی به قیمت 191,250 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی مالی