قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی مالی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 1 روز
574,000 ریال
329,230 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 1 تا 3 روز
545,300 ریال
312,768 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 3 تا 6 روز
516,600 ریال
296,307 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 6 تا 10 روز
499,380 ریال
286,430 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 10 تا 17 روز
476,420 ریال
273,261 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 17 تا 38 روز
441,980 ریال
253,507 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 38 تا 111 روز
396,060 ریال
227,169 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه مالی

329230 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه مالی به قیمت 329,230 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی مالی فوری