قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 1 روز
383,760 ریال
250,920 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 1 تا 3 روز
359,775 ریال
235,238 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 3 تا 6 روز
335,790 ریال
219,555 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 6 تا 10 روز
321,399 ریال
210,146 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 10 تا 17 روز
302,211 ریال
197,600 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 17 تا 38 روز
273,429 ریال
178,780 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 38 تا 111 روز
235,053 ریال
153,688 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه مدیریت

250920 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه مدیریت به قیمت 250,920 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی مدیریت فوری