قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 2 روز
420,000 ریال
236,250 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 2 تا 6 روز
392,000 ریال
220,500 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 6 تا 12 روز
364,000 ریال
204,750 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 12 تا 20 روز
347,200 ریال
195,300 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 20 تا 34 روز
324,800 ریال
182,700 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 34 تا 76 روز
291,200 ریال
163,800 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 76 تا 223 روز
246,400 ریال
138,600 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه معماری

236250 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه معماری به قیمت 236,250 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی معماری