قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی معماری فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 1 روز
537,264 ریال
351,288 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 1 تا 3 روز
503,685 ریال
329,332 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 3 تا 6 روز
470,106 ریال
307,377 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 6 تا 10 روز
449,959 ریال
294,204 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 10 تا 17 روز
423,095 ریال
276,639 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 17 تا 38 روز
382,801 ریال
250,293 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 38 تا 111 روز
329,074 ریال
215,164 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه معماری

351288 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه معماری به قیمت 351,288 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی معماری فوری