قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی نفت گاز و پتروشیمی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
400,000 ریال
225,000 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 6 روز
375,000 ریال
210,938 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 12 روز
350,000 ریال
196,875 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 12 تا 20 روز
335,000 ریال
188,438 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 20 تا 34 روز
315,000 ریال
177,188 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 34 تا 76 روز
285,000 ریال
160,312 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 76 تا 223 روز
245,000 ریال
137,812 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

225000 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 225,000 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی نفت گاز و پتروشیمی