لیست قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی نفت گاز و پتروشیمی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
286,312 ریال
187,031 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
270,406 ریال
176,641 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
254,500 ریال
166,250 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
244,956 ریال
160,016 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
232,231 ریال
151,703 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
213,144 ریال
139,234 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
187,694 ریال
122,609 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

187031 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 187,031 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی نفت گاز و پتروشیمی