قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی نفت گاز و پتروشیمی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 2 روز
365,625 ریال
239,062 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 2 تا 6 روز
347,344 ریال
227,109 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 6 تا 12 روز
329,062 ریال
215,156 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 12 تا 20 روز
318,094 ریال
207,984 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 20 تا 34 روز
303,469 ریال
198,422 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 34 تا 76 روز
281,531 ریال
184,078 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 76 تا 223 روز
252,281 ریال
164,953 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

239062 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 239,062 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی نفت گاز و پتروشیمی