قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی نفت گاز و پتروشیمی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
292,500 ریال
191,250 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 6 روز
274,219 ریال
179,297 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 12 روز
255,938 ریال
167,344 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 12 تا 20 روز
244,969 ریال
160,172 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 20 تا 34 روز
230,344 ریال
150,609 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 34 تا 76 روز
208,406 ریال
136,266 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 76 تا 223 روز
179,156 ریال
117,141 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

191250 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 191,250 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی نفت گاز و پتروشیمی