قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی نفت گاز و پتروشیمی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 1 روز
656,000 ریال
369,000 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 1 تا 3 روز
615,000 ریال
345,938 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 3 تا 6 روز
574,000 ریال
322,875 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 6 تا 10 روز
549,400 ریال
309,038 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 10 تا 17 روز
516,600 ریال
290,588 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 17 تا 38 روز
467,400 ریال
262,912 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 38 تا 111 روز
401,800 ریال
226,012 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

369000 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 369,000 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی نفت گاز و پتروشیمی فوری