قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی نفت گاز و پتروشیمی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 2 روز
521,250 ریال
293,203 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 2 تا 5 روز
486,500 ریال
273,656 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 5 تا 9 روز
451,750 ریال
254,109 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 9 تا 15 روز
430,900 ریال
242,381 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 15 تا 25 روز
403,100 ریال
226,744 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 25 تا 56 روز
361,400 ریال
203,288 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 56 تا 166 روز
305,800 ریال
172,012 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

293203 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 293,203 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی نفت گاز و پتروشیمی نیمه فوری