قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی نفت گاز و پتروشیمی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
406,575 ریال
265,838 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 5 روز
381,164 ریال
249,223 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 5 تا 9 روز
355,753 ریال
232,608 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 9 تا 15 روز
340,507 ریال
222,639 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 15 تا 25 روز
320,178 ریال
209,347 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 25 تا 56 روز
289,685 ریال
189,409 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 56 تا 166 روز
249,027 ریال
162,825 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

265838 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 265,838 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی نفت گاز و پتروشیمی نیمه فوری