قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی هنر


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %30 0 تا 2 روز
204,750 ریال
133,875 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %35 2 تا 6 روز
190,125 ریال
124,312 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %40 6 تا 12 روز
175,500 ریال
114,750 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %43 12 تا 20 روز
166,725 ریال
109,012 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %47 20 تا 34 روز
155,025 ریال
101,362 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %53 34 تا 76 روز
137,475 ریال
89,888 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %61 76 تا 223 روز
114,075 ریال
74,588 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه هنر

133875 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه هنر به قیمت 133,875 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی هنر