قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی پزشکی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
328,799 ریال
214,984 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
310,533 ریال
203,041 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 12 روز
292,266 ریال
191,097 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 12 تا 20 روز
281,306 ریال
183,931 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 20 تا 34 روز
266,693 ریال
174,376 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 34 تا 76 روز
244,773 ریال
160,044 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 76 تا 223 روز
215,546 ریال
140,934 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه پزشکی

214984 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه پزشکی به قیمت 214,984 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی پزشکی