لیست قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی پزشکی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
286,083 ریال
186,882 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
270,190 ریال
176,499 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
254,296 ریال
166,117 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
244,760 ریال
159,888 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
232,045 ریال
151,582 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
212,973 ریال
139,123 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
187,544 ریال
122,511 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه پزشکی

186882 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه پزشکی به قیمت 186,882 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی پزشکی