قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی پزشکی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 2 روز
374,700 ریال
210,769 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 2 تا 6 روز
349,720 ریال
196,718 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 6 تا 12 روز
324,740 ریال
182,666 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 12 تا 20 روز
309,752 ریال
174,236 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 20 تا 34 روز
289,768 ریال
162,994 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 34 تا 76 روز
259,792 ریال
146,133 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 76 تا 223 روز
219,824 ریال
123,651 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه پزشکی

210769 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه پزشکی به قیمت 210,769 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی پزشکی