قیمت ترجمه فارسی به ترکی معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 4 روز
500,500 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 4 تا 12 روز
475,475 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 12 تا 22 روز
450,450 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 22 تا 36 روز
435,435 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 36 تا 62 روز
415,415 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 62 تا 138 روز
385,385 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 138 تا 405 روز
345,345 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به ترکی در زمینه معماری

500500 ترجمه 1 صفحه فارسی به ترکی در زمینه معماری به قیمت 500,500 ریال در 0 تا 4 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به ترکی معماری