قیمت ترجمه فارسی به روسی عمومی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %30 0 تا 4 روز
344,750 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %35 4 تا 12 روز
320,125 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %40 12 تا 22 روز
295,500 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %43 22 تا 36 روز
280,725 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %47 36 تا 62 روز
261,025 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %53 62 تا 138 روز
231,475 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %61 138 تا 405 روز
192,075 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به روسی در زمینه عمومی

344750 ترجمه 1 صفحه فارسی به روسی در زمینه عمومی به قیمت 344,750 ریال در 0 تا 4 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به روسی عمومی