قیمت ترجمه فارسی به روسی معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 4 روز
603,750 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 4 تا 12 روز
563,500 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 12 تا 22 روز
523,250 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 22 تا 36 روز
499,100 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 36 تا 62 روز
466,900 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 62 تا 138 روز
418,600 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 138 تا 405 روز
354,200 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به روسی در زمینه معماری

603750 ترجمه 1 صفحه فارسی به روسی در زمینه معماری به قیمت 603,750 ریال در 0 تا 4 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به روسی معماری