قیمت ترجمه فارسی به عربی تاریخ


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 4 روز
425,000 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 4 تا 12 روز
403,750 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 12 تا 22 روز
382,500 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 22 تا 36 روز
369,750 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 36 تا 62 روز
352,750 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 62 تا 138 روز
327,250 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 138 تا 405 روز
293,250 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به عربی در زمینه تاریخ

425000 ترجمه 1 صفحه فارسی به عربی در زمینه تاریخ به قیمت 425,000 ریال در 0 تا 4 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به عربی تاریخ