قیمت ترجمه فارسی به عربی تاریخ نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 3 روز
478,125 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 3 تا 9 روز
446,250 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 9 تا 17 روز
414,375 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 17 تا 27 روز
395,250 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 27 تا 46 روز
369,750 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 46 تا 103 روز
331,500 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 103 تا 304 روز
280,500 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به عربی در زمینه تاریخ

478125 ترجمه 1 صفحه فارسی به عربی در زمینه تاریخ به قیمت 478,125 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به عربی تاریخ نیمه فوری