لیست قیمت ترجمه فارسی به فرانسه معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
456,120 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
430,780 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
405,440 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
390,236 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
369,964 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
339,556 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
299,012 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به فرانسه در زمینه معماری

456120 ترجمه 1 صفحه فارسی به فرانسه در زمینه معماری به قیمت 456,120 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه فارسی به فرانسه معماری