قیمت ترجمه فارسی به فرانسه معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 4 روز
524,475 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 4 تا 12 روز
495,338 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 12 تا 22 روز
466,200 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 22 تا 36 روز
448,718 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 36 تا 62 روز
425,408 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 62 تا 138 روز
390,442 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 138 تا 405 روز
343,822 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به فرانسه در زمینه معماری

524475 ترجمه 1 صفحه فارسی به فرانسه در زمینه معماری به قیمت 524,475 ریال در 0 تا 4 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به فرانسه معماری