قیمت ترجمه فرانسه به فارسی برق و الکترونیک


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 4 روز
340,000 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 4 تا 12 روز
318,750 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 12 تا 22 روز
297,500 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 22 تا 36 روز
284,750 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 36 تا 62 روز
267,750 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 62 تا 138 روز
242,250 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 138 تا 405 روز
208,250 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فرانسه به فارسی در زمینه برق و الکترونیک

340000 ترجمه 1 صفحه فرانسه به فارسی در زمینه برق و الکترونیک به قیمت 340,000 ریال در 0 تا 4 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فرانسه به فارسی برق و الکترونیک