قیمت ترجمه کردی به فارسی عمران


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 4 روز
235,400 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 4 تا 12 روز
220,688 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 12 تا 22 روز
205,975 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 22 تا 36 روز
197,148 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 36 تا 62 روز
185,378 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 62 تا 138 روز
167,722 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 138 تا 405 روز
144,182 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه کردی به فارسی در زمینه عمران

235400 ترجمه 1 صفحه کردی به فارسی در زمینه عمران به قیمت 235,400 ریال در 0 تا 4 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه کردی به فارسی عمران