قیمت ترجمه کردی به فارسی معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %30 0 تا 4 روز
288,365 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %35 4 تا 12 روز
267,768 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %40 12 تا 22 روز
247,170 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %43 22 تا 36 روز
234,812 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %47 36 تا 62 روز
218,334 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %53 62 تا 138 روز
193,616 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %61 138 تا 405 روز
160,660 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه کردی به فارسی در زمینه معماری

288365 ترجمه 1 صفحه کردی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 288,365 ریال در 0 تا 4 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه کردی به فارسی معماری