مترجم های عزیز ی سوال داشتم ...

چجوری شما ترجمه میگیرید ؟ من که هر وقت قبول ترجمه رو میزنم قبل من یکی برداشتتش

پاسخ کاربر

 این مورد در بخش فنی درحال بررسی است تا سفارشات به صورت عادلانه تری تقسیم شود.

مدیر سایت