سلام

در طرح برنز امکان دریافت نمونه کار قبل از شروع ترجمه وجود دارد؟

پاسخ کاربر

 سلام

ما نمی توانیم ترجمه سایر مشتریان را به عنوان نمونه کار در اختیار شخص ثالث قرار دهیم. بیشتر ترجمه های سایت http://sayarak.com به صورت برنز انجام شده است.

مدیر سایت