با سلام

در صورت انتخاب مترجم مورد نظر برای ترجمه در بخش "انتخاب مترجم های من"، تنها از همان مترجم برای ترجمه استفاده می شود یا ترجمه توسط آن مترجم در اولویت قرار می گیرد و احتمال دارد که مترجم های دیگر نیز ترجمه را انجام دهند؟

با تشکر 

پاسخ کاربر

 سلام

فقط از همان مترجمان استفاده خواهد شد. درصورتی که مترجمان قادر نباشند سفارش را انجام دهند به مشتری اطلاع داده می شود و سفارش به مترجم دیگری واگذار خواهد شد.

مدیر سایت