سلام

آیا آزمون زمان بندی خاصی دارد ؟ به چه شکل برگزار میشود؟ لطفا اگر امکان دارد یک نمونه از آزمون را برای آشنایی در سایت قراردهید

با تشکر 

پاسخ کاربر

سلام

آزمون یک متن عمومی 10 خطی است که به صورت تصادفی در اختیار همکاران قرار داده می شود. هدف از انجام این آزمون آشنایی با نحوه قبول و تحویل دادن سفارش برای همکاران است. تیم فنی متن ترجمه شده را بررسی و در صورت کسب نمره قبولی پلن های اکانت شما فعال می شود.

نتیجه این آزمون مترجمان را در یکی از 3 دسته زیر قرار می دهد.

- رد شده: نمره قبولی کسب نکرده است.
- برنز: حداقل امتیاز برای ترجمه را داشته و می تواند سفارش های برنز را انجام دهد.
- نقره ای: در صورتی که کیفیت ترجمه در سطح قابل قبولی باشد می توانید مستقیما به پلن نقره ای دسترسی داشته باشید.

توجه: پلن های هر مترجم با توجه به امتیازاتی که از سفارشات کسب می کند تغییر داده می شود. 

موفق باشید

مدیر سایت