از چه زمانی به بعد  کارهای ترجمه به من ارسال خواهد شد؟؟؟

پاسخ کاربر
به زودی با افزایش تعداد سفارشات حتما کارهای بیشتری به مترجمین عزیز ارجاع خواهد شد.
مدیر سایت